Felhasználási Feltételek és Adatkezelés

Felhasználási feltételek

Hatálybalépés: 2015.04.01

A tarskeresod.hu egy közösségi oldal. A tarskeresod.hu használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A tarskeresod.hu fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával - azaz a tarskeresod.hu -ra történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik, a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A tarskeresod.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon.

A tarskeresod.hu vezetősége fenntartja a jogot továbbá arra, hogy bármelyik tag szándékos közösségbomlasztó magatartása esetén vagy BÁRMILYEN EGYÉB INDOKBÓL egy figyelmeztetés után véglegesen törölheti és kitilthatja az ezt a cselekedetet elkövető felhasználót. Ezen törlés és kitiltás a tarskeresod.hu többi felhasználójának érdekében történhet csak, semmilyen fellebbezést nem fogadunk el, valamint az egy figyelmeztetés után nem vagyunk kötelesek megindokolni a törlés okát. Aki ezen kiegészítéssel nem ért egyet az kérjük ne regisztráljon oldalunkra! Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a tarskeresod.hu-n elhelyez, ideértve, minden információt, amit a portál felé vagy más felhasználók felé közvetített, küldött, beleértve, de nem korlátozva a saját profiljával kapcsolatos adatokat, képeket, email üzeneteket, videó anyagokat, zenei felvételeket, valamint korlátlanul felelős ezek közlésével, küldésével, feltöltésével kapcsolatos következményekért (beleértve a jogi következményeket is).
A tarskeresod.hu nem ellenőrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat. A tarskeresod.hu mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Tilos a következők küldése, továbbítása, publikálása, feltöltése:

* olyan információk (beleértve olyan videó és audio anyagokat, amelyek publikálása vagy továbbítása harmadik fél szerzői jogait szegi, vagy azokba ütközik
* olyan információk, amelyek más személyre sértőek, megalázók lehetnek
* olyan információk, amelyek erőszakot, fajgyűlölet, vagy más illegális tevékenységet szítanak, arra buzdítanak vagy azt jelenítenek meg
* olyan információk, amelyek vulgárisak, szeméremsértők, vagy más módot illetlenek
* olyan információk, amelyek vírust tartalmaznak, vagy bármilyen módon képesek, bármilyen számítógépes vagy, kommunikációs eszköz szoftverében hibát okozni, azt károsítani, használatát korlátozni
* lánclevelek, kéretlen reklámlevelek, vagy nem koordinált hirdetés
* olyan információk, amelyek pornográf, vagy kifejezetten erotikus tartalommal bírnak.
* Bármilyen olyan információ, amely bármilyen módon korlátozza, vagy a napi működésből kizökkenti a tarskeresod.hu működését, biztonságát.
* A fentiek esetén a tarskeresod.hu azonnal eltávolítja a fenti információkat, megszűnteti a feltöltő, küldő vagy közzé tevő személy profilját vagy ideiglenesen blokkolja a profilhoz való hozzáférést.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a tarskeresod.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

A tarskeresod.hu semmi esetben nem vállal felelősséget a mások által az oldalra publikált, továbbított vagy küldött információkért, és azok következményeiért (beleértve a jogi következményeket is). A tarskeresod.hu nem felelős a portálhoz való hozzáférésért, a felhasználók közötti kommunikációért, a portál technikai vagy másmilyen működéséért, a profilok tartalmának engedély nélküli belépésből fakadó megváltoztatásáért. A portál szolgáltatásaiért a tarskeresod.hu nem vállal felelősséget. Továbbá a tarskeresod.hu nem felelős a portál felhasználói által okozott bármilyen kárért, vagy azokért a károkért, amelyek a portál szolgáltatási segítségével okoztak. mert mert A tarskeresod.hu a portál felhasználó számára aktuális hírekkel, eseményekkel kapcsolatban a portálon információkat jeleníthet meg, vagy azokat email-ben a felhasználók számára elküldheti.

A tarskeresod.hu-val kapcsolatos szerzői jogok kizárólag a tarskeresod.hu-t illeti meg. Ezen szerzői jogok megsértése esetén a tarskeresod.hu teljes kártérítésre tart igényt.

A tarskeresod.hu online társkereső oldal teljesen ingyenes szolgáltatásokat nyújt, amennyiben ez változni fog úgy minden egyes tagunkat értesíteni fogjuk erről a tényről. Nem tervezzük az oldal fizetőssé tételét legalább 5000 regisztrált tagig és valószínűleg ezen létszám elérése után is ingyenes maradhat az oldal, azonban ez az oldal használatának mértékétől is függ, mivel több regisztrált tag esetén a rendszer erőforrás igénye megnő.

Amennyiben a fenti feltételek valamelyikével nem ért egyet, kérjük ne használja oldalainkat, szolgáltatásunkat!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adatkezelési irányelvek

Hatálybalépés: 2015.04.01

A tarskeresod.hu üzemeltetője ezúton tesszi közzé adatvédelmi és kezelési elveket tartalmazó nyilatkozatát, melyet magunkra nézve kötelezőnek ismerünk el. Nyilatkozatunk összeállításakor a következőket vettük figyelembe:
    * Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit,
    * A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezéseket, a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról,
    * Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. óvi CVIII. Törvényt, a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatát.

A nyilatkozat célja, hogy szolgáltatásaink minden területén minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy alapvető jogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A tarskeresod.hu kijelenti, hogy a látogatók személyes adatait a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, követelményeknek maximális mértékben megfelelő módon kezeli. Kiemelt fontosságú célunk a tarskeresod.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeihez való hozzájárulás.

Jogorvoslati lehetőségként még a bírósági jogérvényesítés lehetősége is fent áll.

Fogalom-meghatározások a jelen nyilatkozat alkalmazása során:
a) személyes adat:
    a meghatrozott természetes személlyel (a továbbiakban: "látogató", "ügyfél") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a látogatóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a látogatóval helyreállítható;
b) különleges adat:
    a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;
c) adatkezelés:
    az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt). Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
d) adatfeldolgozás:
    az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
e) adattovábbítás:
    valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;
f) nyilvánosságra hozatal:
    valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;
g) adatkezelő:
    az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
h) adatfeldolgozó:
    az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
i) adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

A személyes adatok gyűjtéséről, kezeléséről:

Személyes adat akkor kezelhető:
    * ahhoz az érintett hozzájárul vagy
    * azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott  körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelélésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. KÉtség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
      Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a Szolgáltatót, törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
      Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
      A tarskeresod.hu semmilyen körülmények között nem gyűjt faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkozó adatokat.
      Az egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérhetünk látogatóinktól. Ezeket az adatokat egyrészről elemzési célokra, másrészről szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatóink igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki azokat.
      A tarskeresod.hu automatikusan gyűjt információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezen összesített statisztikai adatok kizárólag összevontan - egyénileg nem -  kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. Az összesített adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, szolgáltatásunk igény szerinti fejlesztéséhez. Az összesített statisztikai információkat a tarskeresod.hu nyilvánosságra hozhatja.
      A tarskeresod.hu alapvető elvének tartja, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat kér látogatóitól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat kifejezett felhatalmazás hiányában nem adjuk tovább harmadik fél számára. Az adatokat csak abban az esetben továbbítjuk, valamint a különböző adatkezeléseket akkor kapcsoljuk össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Az adatkezelés során egyértelmű tájékoztatást teszünk közzé arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - megfelelő szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult és törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését, a teljes adatbázis felszámolását a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.

A tarskeresod.hu biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a rögzített szabályokat minden esetben betartjuk, tevékenységünkről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatjuk.
A tarskeresod.hu gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek.

A tarskeresod.hu nem kínál kifejezetten 18 éven aluli gyerekek számára szánt szolgáltatást, ezért ezúton kijelenti, hogy nem gyũjt és nem kezel 18 éven aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 18 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a felhasználói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

A tarskeresod.hu portál regisztrált felhasználói tudomásul veszik, hogy a felhasználó által a saját profiljában beállított hozzáférési szintek alapján a portál más regisztrált felhasználói is megtekinthetik a profilját (amennyiben azt a regisztrált felhasználó engedélyezi) és ezen a portál felhasználói számára nyilvános adatok felhasználását a tarskeresod.hu szabályozni nem tudja.

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, amennyiben használni kívánja a tarskeresod.hu szolgáltatásait, akkor a hozzájárulása szükséges az adatkezelés megindításához.  Az adatkezelés célja és jogalapja:
2011. évi CXII. törvény,az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult: Csarnai Imre
Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig
Az adatokat nem a 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 6. § (5) bekezdése alapján kezeljük.
Az adatokat csak is és kizárólag a fent megnevezett adatkezelő ismerheti meg (Csarnai Imre) az adatokhoz senki másnak nincs hozzáférése, azokat nem adjuk át harmadik személynek.
A tarskeresod.hu által kezelt személyes adatok törlését bármikor kérvényezheti a regisztrált felhasználó melyek törlése ezután azonnal és visszavonhatatlanul megtörténik.
Ezen adatok törlését saját maga is megteheti az oldalon a regisztrációjának törlésével, valamint emailben is kérheti személyes adatai törlését az info@tarskeresod.hu email címen.

Mindkét esetben az összes általunk tárolt személyes adat, üzenet és kép automatikusan és véglegesen törlésre kerül.

Bármilyen jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhetnek.